เงื่อนไขและนโยบายการจองตั๋วเครื่องบิน

1. ชื่อและนามสกุลผู้โดยสาร

ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และวันเดินทางที่ถูกต้องให้กับเจ้าพนักงานหรือหากจองออนไลน์ด้วยตนเองจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต หากมีข้อผิดพลาดทั้งก่อนและ/หรือหลังการออกตั๋วโดยสารทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ***และสำหรับการซื้อตั๋วเพื่อเดินทางไปทวีปอเมริกาเหนือ กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมคือ หมายเลขพาสปอร์ต, วันหมดอายุ, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติผู้เดินทาง, และสถานที่ออกพาสปอร์ต เพื่อใช้ในการแจ้งสายการบินเพื่อออกบัตรโดยสาร

2. ราคาค่าตั๋วโดยสาร

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วโดยสารและผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของบริษัทฯโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ว่าในกรณีใดๆ

3. การสำรองที่นั่งซ้ำซ้อน

หากผู้โดยสารทำการสำรองที่นั่งซ้ำซ้อนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะทำการยกเลิกบุ๊คกิ้งของท่านอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ

4. เงื่อนไขตั๋วโดยสาร

ผู้โดยสารยินดีและยินยอมที่จะยอมรับเงื่อนไขตั๋วโดยสารจากทางสายการบินโดยรับข้อมูลจากทางบริษัทฯโดยตรงและหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตั๋วโดยสารใดๆ ผู้โดยสารยอมรับเงื่อนไขต่างๆโดยไม่มีข้อแม้ทุกประการ

5. เงื่อนไขการชำระเงินโดยทั่วไป

ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายให้โอนเข้าชื่อบุคคลโดยเด็ดขาด ซึ่งท่านสามารถชำระเงินค่าห้องพักและตั๋วโดยสารเข้าบัญชีของ บริษัท เอทริป จำกัด หากผู้โดยสารทำการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดา ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น และบุ๊คคิ้งของท่านจะถูกยกเลิกทันทีไม่ว่ากรณีใดๆ

6. การชำระเงินเมื่อสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกตั๋วโดยสารหากผู้โดยสารทำการชำระเงินเข้าบัญชีบริษัท เอทริป จำกัด เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการโอนเงิน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทางแฟกซ์ และ/หรือหากทางบริษัทฯไม่ได้รับการแจ้งหรือติดต่อใดๆเกี่ยวกับการชำระเงินจากผู้โดยสาร ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งความจำนงค์เพื่อยื่นขอเงินคืนโดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางบริษัทฯ และหลังจากนั้นทางบริษัทฯจะทำการตรวจเช็คโดยจะโอนเงินคืนผู้โดยสารภายใน 30 วัน

7. การชำระเงินโดยการจองออนไลน์

ในการชำระเงินโดยผ่านระบบจองออนไลน์หรือทำการสำรองที่นั่งตั๋วโดยสารด้วยตนเอง ผู้โดยสารต้องใช้ใบคอนเฟิร์มบุ๊คกิ้ง (ใบยืนยันการจอง) หรือใบแจ้งหนี้จากทางบริษัทฯหลังจากทำการสำรองเสร็จสิ้นที่ส่งให้อีกครั้งทางอีเมลยืนยันแล้วเท่านั้น และผู้โดยสารจำเป็นต้องคอนเฟิร์มชื่อนามสกุล ไฟล์ทเดินทาง บุ๊คกิ้งคลาส ประเภทของที่นั่ง และ รหัสจองกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนทำการชำระเงินหรือโอนเงินเข้าบริษัทก่อนเท่านั้น หากไม่มีการยืนยันความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะถือว่าการสำรองที่นั่งบุ๊คกิ้งของท่านไม่สมบูรณ์ และผู้โดยสารยินยอมให้ยกเลิกบุ๊คกิ้งของท่านทันที และผู้โดยสารจำเป็นต้องยื่นเจตจำนงค์ในการคืนเงินจากทางบริษัทฯในขั้นต่อไป แต่หากผู้โดยสารไม่ยินยอมให้ยกเลิกบุ๊คกิ้งของท่านและ/หรือไม่ยอมรับการคืนเงินจากทางบริษัทฯ ผู้โดยสารยินยอมที่จะรับบัตรโดยสารและเงื่อนไขจากทางสายการบินในราคาและบุ๊กกิ้งคลาสที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา และผู้โดยสารไม่สามารถขออัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารของท่านจากทางบริษัทฯไม่ว่ากรณีใดๆ

8. การชำระเงินโดยเช็ค

ในกรณีที่จ่ายผ่านโดยเช็ค ต้องรอเมื่อเช็คเคลียร์ริ่งก่อนที่บริษัทฯทำการออกตั๋วโดยสารของท่าน 7 วันโดยมีเงื่อนไขในการชำระเงินล่วงหน้า Deadline การออกตั๋วโดยสารจริงหากออกตั๋วโดยสารไม่ทันกำหนด กรุณาชำระเป็นเงินสดและทางบริษัทฯจะรอจนกว่าเช็คเคลียร์ริ่งและโอนเงินคืนให้ผู้โดยสารภายใน 24 ชั่วโมง และหากผู้ซื้อไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ทางบริษัทจะไม่ประกันว่าที่นั่งจะคอนเฟิร์มเนื่องจากทางบริษัทจะต้องทำการรีบุ๊คกิ้งที่นั่งของ ท่านอีกครั้ง และหากที่นั่งไม่คอนเฟิร์ม แต่เช็คเคลียร์ริ่งหลังจากนั้น ทางบริษัทฯจะโอนเงินคืนผู้ซื้อภายใน 24 ชม. และบุ๊คกิ้งของท่านจะถูกยกเลิกทันที

9. การออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ช่วงวันหยุดทำการ

ในบางกรณีสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน Deadline และบางครั้งอาจจะสั้นกว่าวันที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจอง หรือในบางกรณีที่วัน Deadline ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทและอาจไม่สามารถออกตั๋วได้ ถ้ามีการชำระเงินในช่วงวันหยุดดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาบัตรโดยสาร และโปรดรอการยืนยันสถานะการจองจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการชำระเงินหรือออกตั๋ว อนึ่ง บริษัทฯ สามารถออกบัตรโดยสารได้ในวันทำการปกติเท่านั้น ไม่สามารถออกบัตรโดยสารในวันหยุดได้

10. การปฎิเสธบุ๊คกิ้งของท่าน

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธบุ๊คกิ้งของท่านโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากแม้แต่จะอยู่ในดุลพินิจของทางบริษัทฯเท่านั้น

พร้อมแล้ว กด จองได้เลย