จองตั๋วกรุ๊ป

ทริปดีดีให้บริการจองตั๋วเครื่องบินเดินทางเป็นหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) เดินทางแบบกลุ่มเกิน 10 คนขึ้นไป ได้สบายๆ กับเรา! เพียงแค่ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง คุณก็สามารถเดินทางกับเราได้อย่างราบรื่น

การสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ

ฟอร์มการจองตั๋วกรุ๊ป

ชื่อผู้ติดต่อ (ตัวแทนกลุ่ม) *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล

จำนวนผู้เดินทาง

รายชื่อผู้เดินทาง
 เตรียมครบแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียม ยังไม่มีรายชื่อ

รายละเอียดเที่ยวบิน
 ไป-กลับ (Round Trip) เที่ยวเดียว (One Way)

จากสนามบิน (From)

วันที่เดินทางขาไป

ถึงสนามบิน (To)

วันที่เดินทางขากลับ

สายการบิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป)

  1. จำนวนผู้โดยสารเดินทางตั้งแต่ 10 ที่นั่งขึ้นไป
  2. ตั๋วโดยสารที่ออกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินได้
  3. การชำระค่ามัดจำและค่าโดยสาร จะขึ้นอยู่กับแต่ละเส้นทางและเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน โดยปกติค่ามัดจำจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือก่อนออกบัตรโดยสารทั้งหมด
  4. ตั๋วโดยสารเมื่อทำการชำระเงินและออกตั๋วแล้ว โดยปกติจะไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถชำระเงินมัดจำ ชำระเงินเต็มจำนวน หรือ แจ้งชื่อผู้โดยสารในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกที่นั่งของท่านในเที่ยวบินนั้น
  5. ชื่อผู้โดยสารทั้งหมดต้องส่งภายในเวลาที่แต่ละสายการบินกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารหลังทำการออกตั๋วแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบิน
  6. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำและค่าตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบิน โดยปกติจะไม่สามารถทำได้
  7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน